Συγκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, την 26 Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  20:00, στο Δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Ν. Επιβάτες.

Ερωτήσεις

1.      Διάνοιξη κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας, έμπροσθεν του κάμπινγκ της Αγ.Τριάδας. (Ιωάννης Μαυρομάτης).

2.      Διάθεση προς χρήση των αποθηκών και των γραφείων στους φορείς των αλιέων στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. (Ιωάννης Μαυρομάτης).

                     Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.            Έγκριση της υπ΄αρ.16/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στο Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Αιγιαλού Παραλίας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθανασιάδης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.            Τροποποίηση ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.

3.            Αλλαγή ονόματος οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βο-γιατζής.

4.            Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.

5.            Επανεπιβολή ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε οικοπεδικό τμήμα εμβαδού 667,05 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ289 ιδιοκτησίας κ.Ειρήνης Μπέλλου.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθανασιάδης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.            Έγκριση υλοποίησης της υπ΄αρ.25/2012 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 149.995,87 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Θερμαϊκού Ν.Θεσσαλονίκης». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.

7.     Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

του έργου «Οδοποιία Δ.Δ.Μεσημερίου». Εισηγητής: Αντιδήμαρ- 

         χος  κ. Β.Αθανασιάδης.

8.     Τροποποίηση της υπ΄αρ.193/2012 Απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής, που αφορά αποζημίωση ρυμοτομούμενης έκτασης.     

         Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.

9.        Αποδοχή παραίτησης μέλους ΔΣ της ΤΕΘ Α.Ε.και ορισμός νέου

μέλους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

10.           Αποβολή του μισθωτή Σαμαρά Ε.Θεοδώρου, από δημοτικό ακίνητο, επί της παραλιακής οδού Ν.Βότση, στην Ν.Μηχανιώνα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

11.     Εκμίσθωση του υπ΄αρ.329 δημοτικού αγροτεμαχίου, έκτασης 13.500 τ.μ., της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

12.    Παράταση μίσθωσης ιδιωτικού χώρου, για την εξυπηρέτηση αναγκών στέγασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για τρία χρόνια από τις 02/06/2013 έως τις 02/06/2016. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.        

13.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας για βενζίνη και πετρέλαιο, στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

14.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας για είδη φαρμακείου – Αναλώσιμα φαρμακείου, στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

15.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας για τρόφιμα, στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

16.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας για υλικά καθαριότητας, στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

17.     Επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

18.     Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ., σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

19.     Επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

20.     Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

21.     Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

22.    Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

23.    Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου  και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

24.     Καταβολή εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθα-νασιάδης.

25.    Παραχώρηση χρήσης προς το Δήμο, αθλητικών εγκαταστάσεων του ΚΑΠ-ΠΑ 2000.  Εισηγητής: Δημ.Σύμβουλος κ.Π.Πεντούσης.

26.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης, για το έτος 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Βογιατζής.

27.    Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή έκτακτων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας. Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ.Ε.Κεραμιδάκης.

28.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.

29.    Γνωμοδότηση για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης, για δοκιμαστική εγκατάσταση θυννείου, στην περιοχή της Αγ.Τριάδας Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.

30.    Εξέταση αιτήματος επιτροπής κατοίκων Ν.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι.Αλεξανδρής.

31.    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ.Κ.Κούτουκας.

32.    Εκδίκαση ενστάσεων για την «Τροποποίηση και τοπική επέκταση σχεδίου στο Ο.Τ.1 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγ.Τριάδας-Ν.Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.

Υποβολή σχολίου (ακόμη και ανώνυμα ως Guest). Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι προαιρετικά.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s