Αντιδήμαρχοι Θέρμης 2011 – Πρόεδροι επιτροπών

Ο Δήμος Θέρμης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  και

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Θέρμης με θητεία από 01-01-2011 μέχρι 31-12-2012, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου:

 • Τον κ. Θεόδωρο Γκουστίλη Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο κ. Θεόδωρος Γκουστίλης ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Επίσης του μεταβιβάζει αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Μίκρας.

 • Τον κ. Σωκράτη Σαμαρά Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

   

 • Τον κ. Δημήτριο Βογιατζή Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών των Κ.Ε.Π. Ο κ. Δημήτριος Βογιατζής ορίζεται και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.Επίσης του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Θέρμης.

 • Τον κ. Σταύρο Κουγιουμτζίδη Αντιδήμαρχο Ανακύκλωσης και Καθαριότητας.

 • Τον κ. Βασίλειο Μουστάκα Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Επίσης του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Βασιλικών.

Οι αρμοδιότητες κατ’ αντιδήμαρχο έχουν ως εξής

1) Θεόδωρος Γκουστίλης Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες της :

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα κτιριακά και συγκοινωνιακά έργα (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, την εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη και παραλαβή έργων, την συντήρηση και επισκευή των δημοτικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των σχολικών υποδομών, και την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας)

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ηλεκτροµηχανολογικά έργα και τη σηµατοδότηση (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επέκταση, συντήρηση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, την εκτέλεση εργασιών σήμανσης και τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων)

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις συγκοινωνίες, τις εγκαταστάσεις και τις άδειες μεταφορών (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, τον συντονισμό της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας, τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων του τομέα των μεταφορών)

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διοικητική μέριμνα & τη διαχείριση των υλικών της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 • Επίσης του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Μίκρας:

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας.

 2. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας.

 3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας.

 4. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προαναφερόμενου Αντιδημάρχου τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Γκουστίλη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Σαμαράς

 

2) Σωκράτης Σαμαράς Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πρασίνου και συγκεκριμένα:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προστασία των υδάτινων πόρων, τη ρύθμιση θεμάτων προστασίας και αναβάθμισης περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και τον συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας, την προώθηση πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης αδειών ταφής, την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας δημοτικών σφαγείων)

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αρμοδιότητες σχεδιασμού, εποπτείας, και συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας)

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προαναφερόμενου Αντιδημάρχου τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

 

3) Δημήτριος Βογιατζής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών των Κ.Ε.Π. και συγκεκριμένα:

 

Αναφορικά με τις Διοικητικές Υπηρεσίες:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παροχή κάθε είδους διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή)

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση και ενημέρωση του δημοτολογίου και του μητρώου αρρένων, την έκδοση πάσης φύσης πιστοποιητικών ατομικής και οικογενειακής κατάστασης, την τήρηση και ενημέρωση των ληξιαρχικών βιβλίων και την έκδοση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων).

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης).

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και τα θέματα μητρώου και διαδικασιών προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως υπηρεσιακών ή μισθολογικών μεταβολών όλου του προσωπικού, καθώς και την υποστήριξη των τεχνικών ασφαλείας και των ιατρών εργασίας).

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας και του Υπόγειου Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης

 

Αναφορικά με τις Οικονομικές Υπηρεσίες:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του)

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Λογιστηρίου & Προμηθειών (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου, την έκδοση λογιστικών & οικονομικών καταστάσεων, την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής την παρακολούθησης των αποθεμάτων των αποθηκών, την τήρηση αρχείου παγίων, το σχεδιασμό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και τη διενέργεια των αντιστοίχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συμβάσεων προμηθειών).

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Εσόδων & Περιουσίας (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων την τήρηση αρχείου δημοτικής ακίνητης περιουσίας και την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων)

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ταμείου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διενέργεια πληρωμών, την τήρηση των διαδικασιών συναλλαγής με της Τράπεζες, την τήρηση φυσικού ταμείου και την παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας).

 

Αναφορικά με τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π.:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωμένων Κ.Ε.Π. στις δημοτικές ενότητες (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και την παραλαβή των τελικών εγγράφων καθώς και την παράδοσή τους στους πολίτες)

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Εσωτερικής Ανταπόκρισης(οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υποδοχή αιτημάτων η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου, παρακολούθηση των διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου)

 

 • Επίσης του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Θέρμης:

 1. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης.

 2. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προαναφερόμενου Αντιδημάρχου τις καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

 

4) Σταύρος Κουγιουμτζίδης Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας και συγκεκριμένα:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το συνολικό έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, τη μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών των πάσης φύσεως μέσων και υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία των υπηρεσιών και τη μέριμνα για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες καθαριότητας και ανακύκλωσης)

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συγκρότηση συνεργείων για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και την περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων)

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου, την εποπτεία της κίνησης των οχημάτων, την ευθύνη της αποθήκης των ανταλλακτικών και των λοιπών υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών και επισκευών)

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προαναφερόμενου Αντιδημάρχου τις καθ ύλην αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

 

5) Βασίλειος Μουστάκας Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Αγροτικής Παραγωγής (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, την εποπτεία των Τ.Ο.Ε.Β. και Τ.Ε.Α., τη διαχείριση των βοσκοτόπων, την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού κόσμου, τη λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης).

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών εγγειοβελτιωτικών έργων (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συνεργασία με τη τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και ιδίως την αγροτική οδοποιία και τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων).

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Απασχόλησης και Τουρισμού (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εφαρμογή προγραμμάτων δράσεων και τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της απασχόλησης και τον σχεδιασμό δράσεων παρέμβασης για την ανάπτυξη του τουρισμού).

 • Την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, λειτουργίας μουσικής και άσκησης υπαίθριου εμπορίου καθώς και τις διοικητικές πράξεις ανάκλησης των ανωτέρω αδειών και σφράγισης των καταστημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 • Επίσης του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Βασιλικών:

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών.

 2. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών.

 3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών.

 4. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προαναφερόμενου Αντιδημάρχου τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες και τις κατά τόπον αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

 

Σε όλους τους παραπάνω Αντιδημάρχους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα:

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.

 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

 • Έγκρισης των πάσης φύσεως αδειών (κανονικών, αναρρωτικών, κ.λπ.) του προσωπικού που ανήκει στις υπηρεσίες που εποπτεύουν

 

Όλοι οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι:

 • εκδίδουν και υπογράφουν βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό τους

 • θεωρούν αντίγραφα και φωτοαντίγραφα εγγράφων

 • θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής

 • εισηγούνται θέματα των αρμοδιοτήτων τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Γκουστίλης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σταύρο Κουγιουμτζίδη.

 

 

Advertisements